Om os

Om os

Michael Hjelvang, Stifter

Hvorfor er der brug for Barnets Tarv?

I 2020 lå skilsmisseprocenten i Danmark ifølge Danmarks Statistik på 48 procent, og det høje antal skilsmisser er langt fra uproblematisk. Mange forældre og børn føler sig ikke hørt i processen. Skruppelløse advokater snor sig gennem det familieretlige system og trækker dybe spor efter sig. De forældre der kan og vil bruge de mest beskidte tricks, ‘vinder’ ofte retten til børnene. Og alt sammen går det ud over det mest dyrebare, vi har – vores børn.

I forældreansvarsloven fra 2007 står blandt andet anført følgende:

  • § 4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.
  • § 5. I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.
  • § 19, stk. 1: Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos.
  • § 21, stk. 2: Samværet fastsættes ud fra en konkret vurdering af barnets forhold.
  • § 34. Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.

Det kan vi hjælpe dig med

Hos Barnets Tarv kan du få råd og vejledning til at orientere dig i den skilsmisse-jungle, som du måtte være havnet i. Vi tilbyder at gennemlæse din sag og at hjælpe dig med at sætte den ind i en bredere kontekst.

Videre er ærlighed en kerneværdi hos os. Vi tager ikke sager, som vi ikke etisk og moralsk kan stå inde for. Og vi melder også klart ud, hvis vi ikke tror på, at de forventninger du måtte have til fremtidige afgørelser, er realistiske.

Endelig tilbyder vi hos Barnes Tarv at stille skarpt på din sundhed. Det være sig såvel fysisk som mentalt. En forudsætning for at du kan være der for andre, er først og fremmest, at du kan være der for dig selv. Og det gælder også dine børn. Hvis ikke du kan passe på dig selv, får du på den lange bane også svært ved at passe på dine børn.

Nyt skilsmissesystem

Den 1. april 2019 fik vi et nyt skilsmissesystem. Det opererer med to instanser: Familieretshuset og Familieretten. Alle sager om forældremyndighed, bopæl og samvær starter i Familieretshuset. I Familieretshuset bliver sagerne opdelt ud fra en vurdering af konfliktniveau og kompleksitet og tildeles herefter en farve – grøn, gul eller rød. Her vil du blive tilbudt hjælp og rådgivning, der matcher konfliktniveauet i din sag og du vil typisk blive indkaldt til et eller flere møder. De lettere sager afgøres i Familieretshuset, mens de mere komplekse sager bliver afgjort i Familieretten (der ligger under byretten). Formålet er at tænke familien som én sag på tværs af de forskellige myndigheder og skåne og støtte barnet bedst muligt. For at sikre familiernes retssikkerhed kan alle afgørelser i systemet indbringes for domstolene. Det gælder altså både de mindre komplekse sager fra Familieretshuset (påklages til Familieretten) og de tunge sager fra Familieretten (ankes til landsretten). I den forbindelse er der en klage- og ankefrist på fire uger.

Tankerne bag det nye skilsmissesystem var gode – desværre blev der ikke fulgt op med de fornødne ressourcer og et stort problem i Familieretshuset er, at der mangler tilstrækkeligt med kvalificeret personale. Videre skifter sagerne ofte hænder og flere børnesagkyndige er ofte inde over de samme sager. Godt to år efter lanceringen af det nye system vælter kritikken nu også ned over Familieretshuset. Sagsbehandlingstiderne er lange – op til halvandet år – og børn og forældres retssikkerhed har i mange sager lidt et knæk. Senest har Ombudsmanden i maj 2021 udtalt skarp kritik af Familieretshuset (Udtalelse her).

I Barnets Tarv hjælper vi dig med at styre din sag gennem Familieretshuset, som erfaringsmæssigt er det led i processen, der vækker størst frustration hos børn og forældre.